Publicatieprijzen en bijdragen aan proefschriften

Een van de doelstellingen van de NVGPT is de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op de vakgebieden van de vereniging. De NVGPT doet dat onder meer door elk jaar de Publicatieprijzen uit te reiken en door het leveren van een bijdrage in de kosten van promoties.

Jaarlijks wordt door de NVGPT de Publicatieprijs uitgereikt voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde in het afgelopen jaar. Met ingang van 2016 worden er jaarlijks twee prijzen uitgereikt, één voor primair (in vivo en in vitro) en één voor secundair onderzoek (systematic reviews en meta-analyses). Beide prijzen bestaan uit een bedrag van 750 euro en een oorkonde. 

De voorwaarden zijn:
• De 1e auteur is verbonden aan een Nederlands instituut;
• Het thema past binnen bovengenoemde aandachtvelden;
• Het artikel verscheen in het voorgaande jaar en heeft een volledige vermelding (jaar, volume- en pagina-nummers) in Pubmed (dus geen Epub ahead of print);
. het artikel wordt uiterlijk op 15 oktober van het jaar na publicatie als PDF aangeleverd bij de NVGPT;
• De schrijver levert binnen zes maanden een toegankelijke samenvatting van het artikel (*) aan voor de website van de NVGPT.

Aan promovendi kan een bedrag van 500 euro beschikbaar gesteld worden als bijdrage aan hun proefschrift. De voorwaarden hiervoor zijn dat de NVGPT met naam en URL genoemd wordt in de uitgave (indien mogelijk), dat de promovendus binnen zes maanden een toegankelijk artikel (*) aanlevert voor de website van de NVGPT, dat gebaseerd is op het proefschrift en tenslotte dat de NVGPT een exemplaar van het proefschrift ontvangt.

Het bestuur van de NVGPT beslist over alle aanvragen. Over de Publicatieprijs wordt advies gevraagd aan de Wetenschappelijke Commissie.

(*) Zie het format voor aan te leveren artikelen.