Publicatieprijzen en bijdragen aan proefschriften

Een van de doelstellingen van de NVGPT is de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op de aandachtsgebieden van de vereniging. De NVGPT doet dat onder meer door elk jaar de Publicatieprijzen uit te reiken en door het leveren van een bijdrage in de kosten van promoties.

Publicatieprijzen 
Jaarlijks worden door de NVGPT de Publicatieprijzen uitgereikt voor de beste wetenschappelijke publicaties op het gebied van de prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde in het afgelopen jaar.
Een publicatie kan betrekking hebben op primair (in vivo en in vitro) of secundair onderzoek (systematic reviews en meta-analyses).

Met ingang van 2023 worden er jaarlijks drie prijzen uitgereikt: een eerste prijs, een tweede prijs en een derde prijs.
De eerste prijs bestaat uit een bedrag van 750 euro en een oorkonde, de tweede prijs uit een bedrag van 500 euro en de derde prijs uit een bedrag van 250 euro. 

De voorwaarden zijn neergelegd in het Reglement Publicatieprijzen, dat u vindt bij Statuten en reglementen, onder downloads.

Het bestuur van de NVGPT beslist over de aanvragen. Over de Publicatieprijzen wordt advies gevraagd aan de Wetenschappelijke Commissie.


Bijdrage aan proefschrift
Aan promovendi kan een bedrag van 500 euro beschikbaar gesteld worden als bijdrage aan hun proefschrift. De voorwaarden hiervoor zijn dat de NVGPT met naam en URL genoemd wordt in de uitgave (indien mogelijk), dat de promovendus binnen zes maanden een toegankelijk artikel inclusief bijpassende afbeelding (*) aanlevert voor de website van de NVGPT, dat gebaseerd is op het proefschrift en tenslotte dat de NVGPT een exemplaar van het proefschrift ontvangt.

Het bestuur van de NVGPT beslist over de aanvragen.

(*) Zie het format voor aan te leveren artikelen.