Opleidingen

Algemeen

De NVGPT heeft voor de gnathologie en voor de prothetisch restauratieve tandheelkunde opleidingen erkend.

Tandartsen die aan een van de twee gnathologische opleidingen hun postdoctorale opleiding gnathologie hebben gedaan, kunnen in principe door de vereniging erkend worden als tandarts-gnatholoog. Zij kunnen daartoe een verzoek om erkenning als tandarts-gnatholoog indienen bij het Consilium Gnathologicum van de NVGPT, via het secretariaat.

Na het voltooien van de prothetisch restauratieve opleiding, kan de kandidaat examen doen bij het RCS te Edinburgh. Na het succesvol afleggen van het examen kan de kandidaat door de NVGPT erkend worden als prothetisch restauratief tandarts (RCS).

De NVGPT heeft voor de maxillofaciale prothetiek een eigen opleiding opgericht. De opleiding bestaat uit klinische modules en een centraal theoretisch gedeelte. De opleiding staat onder leiding van de opleidingscommissie MFP. Indien de opleidingscommissie MFP van mening is dat de opleiding voltooid is, kan de kandidaat een verzoek om erkenning als tandarts MFP indienen bij het Consilium MFP van de NVGPT via het secretariaat.

De opleidingen tot tandarts-gnatholoog

De door de NVGPT erkende opleidingen voor de tandarts-gnatholoog zijn:
. SBT/ACTA (hoofd opleiding prof. dr. F. Lobbezoo)
Radboud UMC (hoofd opleiding mevr. dr. S. Kalaykova).

Kosten opleidingen tot tandarts-gnatholoog
De kosten bedragen € 11.000,- per studiejaar (prijspeil 2019) voor de opleiding in Nijmegen.
Bij de ACTA bedraagt het collegegeld € 12.500 per jaar (prijspeil 2018/2019).

De opleiding tot tandarts MFP

De NVGPT voert zelf de regie over de opleiding tot tandarts MFP. De opleiding bestaat uit een centraal, theoretisch deel en klinische modules, die in verschillende centra doorlopen kunnen worden. 

Aanmeldingsprocedure opleiding MFP
Aanmelden voor de opleiding tot tandarts MFP gaat door middel van een (digitale) brief van de lokaal opleider aan de ambtelijk secretaris van de NVGPT.
De ambtelijk secretaris zal controleren of de kandidaat lid is van de NVGPT en de tandarts opnemen in de ledendatabase als zijnde in opleiding. Hij zal de aanmelding doorgeven aan de opleidingscommissie en vervolgens zal door de opleidingscommissie het format van het individueel opleidingsplan aan de kandidaat worden gezonden en zal een afspraak gemaakt worden met de kandidaat om het ingevulde plan en het traject met hem/haar en de lokaal opleider te bespreken.
Het individueel opleidingsplan zal ter informatie ook worden aangeboden aan het Consilium MFP.
Onder downloads (intranet) vindt u documenten als een format voor het individueel opleidingsplan, de handleiding voor E-pass en een format voor een casuspresentatie.

Kosten opleidingen tot tandarts MFP
De kosten bedragen € 2.500,- per studiejaar (prijspeil 2024), met een maximum van vier jaar. Deze kosten worden op de jaarlijkse contributienota van de NVGPT opgevoerd.

De opleiding tot prothetisch-restauratief tandarts (RCS)

De opleiding prothetisch-restauratief tandarts beslaat in principe drie volledige jaren of het equivalent daarvan in deeltijd. Het opleidingsprogramma stimuleert kandidaten tot levenslang leren, waarbij zelfreflectie, eigen initiatief en zelfstandigheid bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden worden verwacht. Deze competenties zijn bij verdieping tot het niveau van een gedifferentieerd tandarts in het werkveld van de prothetisch-restauratief tandarts essentieel.

De opleiding volgt in grote lijnen het curriculum voor ‘specialist training in prosthodontics’ van de Engelse general dental council, waarin de te verwerven competenties en leerdoelen in detail worden beschreven. De opleiding is sterk portfolio georiënteerd. U documenteert en bediscussieert de door u behandelde patiënten en registreert de aan theoretische verdieping geïnvesteerde inzet naar tijd en inhoud in een digitaal portfolio. U volgt de maandelijkse bijeenkomsten die in de noordelijke regio fysiek of online worden georganiseerd. De studie is grotendeels gebaseerd op zelfstudie. Kandidaten krijgen lees- en leeropdrachten aan de hand van geselecteerde literatuur en participeren actief in een werkgroepverband. Op enig moment participeren zo’n tien tot vijftien mensen binnen de opleiding.

Op basis van een jaarlijks evaluatie- en voortgangsgesprek, waarvoor de zogenaamde ‘blue print’ als leidraad dient, wordt samen met de centraal en lokaal opleider een persoonlijk opleidingsprofiel vastgesteld. Daarin wordt vastgelegd waar lacunes in kennis en ervaring liggen en hoe die zullen worden weggewerkt.

U sluit de opleiding af met een driedaags mondeling en schriftelijk onafhankelijk examen dat jaarlijks wordt afgenomen bij de Royal College of Surgeons in Edinburgh. Als u slaagt wordt u de titel ‘Member in Prosthodontics at the Royal College of Surgeons of Edinburgh’ verleend (MPros RCSEd), die in het gemenebest aanzien kent. Gedetailleerde informatie en aan het examen geassocieerde documenten treft u hier aan.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over ervarings- en ingangseisen kunt u contact opnemen met de opleider, prof. dr. M.S. Cune (m.s.cune@umcg.nl).