Vacatures bestuur en programmacommissie

10 juli 2023

Aan het einde van dit jaar treden de bestuursleden Carlijn van der Lugt (tandarts-gnatholoog) en Iris Sparreboom (tandarts MFP) af. Daardoor ontstaan er twee vacatures in het bestuur. Daarnaast wil het bestuur een programmacommissie instellen, die in overleg met het bestuur het congres en de SPLINTercursussen gaat invullen en organiseren. Zowel voor bestuur als voor congres en cursussen beschikt de NVGPT over professionele ondersteuning. Leden die belangstelling hebben voor een van de functies, kunnen dit bij het secretariaat melden, bij voorkeur met een korte motivatie.

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Het bestuur stelt onder meer het beleid vast, legt hierover verantwoording af aan de leden, het vertegenwoordigt de vereniging en de secties in overlegsituaties en behandelt inkomende vragen en andere stukken. Uitbreiding naar een groter aantal bestuursleden is mogelijk, zodat alle taken overzichtelijk en beheersbaar blijven.

Tot nu toe worden congres en cursussen vanuit het bestuur georganiseerd. Het bestuur wil voor deze belangrijke taken een commissie instellen, die voorstellen doet voor thematiek, sprekers en andere zaken rond het programma. Daarnaast hebben de commissieleden ook enkele organisatorische taken. Het invullen van de activiteiten van 2024 zal de eerste taak worden voor de commissie.

Doordat veel ‘doewerk’ is uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven, kunnen de vrijwilligers binnen de NVGPT zich concentreren op zaken als de inhoud van het beleid, het vertegenwoordigen van de vereniging, het bedenken van interessante thema’s en het leggen en onderhouden van contacten met potentiële sprekers. Afhankelijk van de functie kost het lidmaatschap van het bestuur circa drie tot vier uur per maand. Het bestuur streeft naar een goede vertegenwoordiging van de drie secties in het bestuur en commissie, maar ook leden met een algemene praktijk worden aangemoedigd om te reageren.

Kortom: de NVGPT heeft u een aantal leuke functies te bieden. We zien uw reactie graag tegemoet via de mail of het contactformulier!