Openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’

12 mei 2021

De NZa nodigt u via deze weg uit tot deelname aan de openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’. Het betreft een betaaltitel óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) heen en/of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Zo ontstaat meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. 


Passende zorg
De zorg voor een patiënt houdt niet op bij de grens van één sector of domein en vraagt om meer integrale zorg (en dus ook bekostiging). In het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’ heeft de NZa toegezegd te verkennen onder welke voorwaarden meer ruimte voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Welke kansen biedt dit partijen? Wat biedt het patiënten? En welke risico’s zijn er? De NZa wil op basis van de uitkomsten van de openbare consultatie het ministerie van VWS adviseren.

Informatie en deelname
Op de website van de NZa vindt u een informatiekaart met uitleg over de sectoroverstijgende betaaltitel.
De NZa hoort graag hoe branche- en beroepsorganisaties en hun leden en zorgondernemers denken over de invoering van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. De NZa hoort graag uit de praktijk welke aanpassingen mogelijk nodig zijn.

De openbare consultatie is van maandag 10 mei tot en met 31 mei.  Deelname bestaat uit het online invullen van vier open vragen. Klik hier voor de vragenlijst.