NVGPT Publicatieprijs 2022 voor dr. Wim Slot

27 november 2023

Op het congres van 10 november 2023 werd een van de NVGPT Publicatieprijzen 2022 uitgereikt aan dhr. dr. Wim Slot voor zijn artikel 'Maxillary bar overdentures on four or six posterior implants: 10-year results from a randomized clinical trial'. Naast Wim Slot eindigde dr. Luuk Crins ook als eerste.
Hieronder een samenvatting van de publicatie van Wim Slot, waarvoor hij een cheque van 750 euro en een oorkonde kreeg overhandigd.


De overkappingsprothese op vier of zes implantaten in de zijdelingse delen van de bovenkaak: tien jaar resultaten van een gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Doel
Deze studie beoogde de resultaten van de behandeling van de edentate bovenkaak te vergelijken, waarbij vier of zes implantaten werden gebruikt in de zijdelingse delen van de edentate bovenkaak, in combinatie met een staaf-suprastructuur en een overkappingsprothese, gedurende een evaluatieperiode van tien jaar.

Materialen en Methoden
Bij 66 edentate patiënten met onvoldoende botvolume in de bovenkaak voor implantatie werd een sinusbodemelevatie uitgevoerd met bot geoogst van de crista iliaca. Na een genezingsperiode van drie maanden werden vier of zes implantaten geplaatst in de zijdelingse delen van de bovenkaak. Na een osseointegratieperiode van drie maanden begon de vervaardiging van de overkappingsprothese in combinatie met een staaf-suprastructuur. De studie evalueerde implantaatoverleving, overleving van de overkappingsprothese, plaquescore, conditie van de peri-implantaire mucosa, pocketdiepte, veranderingen in peri-implantaire botniveau en patiënttevredenheid.

Resultaten
Van de 66 deelnemers voltooiden 46 de tienjarige follow-up. De overlevingspercentages van implantaten bedroegen 100% in de groep met vier implantaten en 96,7% in de groep met zes implantaten. Zeven nieuwe protheses werden vervaardigd in de groep met vier implantaten, terwijl in de groep met zes implantaten twaalf nieuwe protheses nodig waren vanwege overmatige slijtage. Er waren geen significante verschillen in klinische parameters tussen de twee groepen. Het gemiddelde marginale botverlies ten opzichte van de baseline was 0,41±0,37 mm in de groep met vier implantaten en 0,70±1,07 mm in de groep met zes implantaten. Over het algemeen verbeterde de patiënttevredenheid significant, zonder verschil tussen de twee groepen.

Conclusie
Na een evaluatieperiode van tien jaar kan geconcludeerd worden dat een overkappingsprothese op vier of zes implantaten, in combinatie met een staaf-suprastructuur, vergelijkbare behandelresultaten oplevert, met een hoge implantaatoverleving, beperkt peri-implantair botverlies en hoge patiënttevredenheid.