NVGPT Publicatieprijs 2019 voor dr. Anja Zembic

2 januari 2022

Op de ledenvergadering van 10 december 2020 werd de NVGPT Publicatieprijs 2019 uitgereikt aan mevr. dr. Anja Zembic voor haar artikel 'Patient-reported outcomes of maxillary edentulous patients wearing overdentures retained by two implants from insertion to four years'. Hieronder een samenvatting van haar publicatie, waarvoor zij een cheque van 750 euro en een oorkonde kreeg overhandigd.

Patiënten met een kunstgebit klagen vaak over hun loszittende prothese, waardoor ze problemen ervaren met eten, spreken en lachen. Door implantaten/kunstwortels te plaatsen kunnen draagcomfort en houvast van het kunstgebit flink worden verbeterd. Uit een systematisch onderzoek werd geconcludeerd dat er meer onderzoek gedaan moest worden naar het plaatsen van minder dan vier implantaten in de bovenkaak voor een uitneembare voorziening (Kern et al. 2016).

Om deze reden werden in het bovenstaand onderzoek 21 patiënten (vijftien mannen, zes vrouwen) geïncludeerd die niet tevreden waren met hun conventionele prothese. Iedere patiënt kreeg twee implantaten en drukknoppen geplaatst in de bovenkaak in de regio van de hoektand.

Het doel was de tevredenheid van de patiënt te onderzoeken (met behulp van de Oral Health Impact Profile (OHIP-20 E) vragenlijst) over een periode van vier jaar. Er werd onderzocht of het aanvankelijke voordeel van de implantaatbehandeling bij de patiënt over langere tijd zou blijven bestaan.
Na aanbieden van zowel een overkappingsprothese met en zonder palatum bedekking mochten patiënten aangeven welke prothese de voorkeur had. Tweederde (zestien patiënten) gaf de voorkeur aan voor verminderde palatinale bedekking. Eén derde (vijf patienten) verzocht om palatinale afsluiting. Na vier jaar waren de patiënttevredenheid en de score voor sociale handicap het hoogst en de functionele beperking het laagst. De tevredenheid van de patiënt veranderde niet significant, voor geen van de OHIP items na één en vier jaar ten opzichte van baseline, waarbij de tevredenheid van de patiënt over de overkappingsprothese door twee implantaten ondersteund onveranderd bleef.

Het ACTA-onderzoek heeft laten zien dat het niet nodig is om zes of vier maar slechts twee implantaten te plaatsen om de patiënt met tevredenheid zijn bovenprothese te laten dragen. Het plaatsen van minder implantaten levert niet alleen een kostenbesparing op maar reduceert ook het aantal complicaties hetgeen voor deze patiëntengroep, die veelal medisch gecompromitteerd is, geen onbelangrijke winstfactor is.

Desondanks zijn langere en meer follow-up studies over dit onderwerp noodzakelijk om over deze behandelmodaliteit voorspelbare uitspraken te kunnen doen. In specifieke gevallen zou bij een aantal geselecteerde patiënten deze minimaal invasieve procedure een goed alternatief kunnen bieden.

Het onderzoek is ontstaan tijdens een ITI Scholarship op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 2009 en is deel van de promotie van Anja Zembic op het proefschrift handelend over 'Implants in the edentulous maxilla'. met prof. dr. D. Wismeijer als promotor en dr. A. Tahmaseb als copromotor.

Foto: Anja Zembic met opleider Johan Cosse