Opzeggen

De uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap is 30 november van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap zal vervolgens per 1 januari beëindigd worden.
Een opzegging die na 30 november door ons ontvangen wordt, wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het erop volgende jaar.