Nieuws

NVGPT Publicatieprijs 2016 voor Anke Korfage

13 januari 2018
NVGPT Publicatieprijs 2016 voor Anke Korfage

Op 8 december 2017 reikte de NVGPT haar Publicatieprijzen 2016 uit aan mevr. Anke Korfage en dhr. Kostas Zygogiannis. De eerstgenoemde kreeg de prijs voor haar artikel ‘Dental implants in patients with Sjögren’s syndrome.’ Hieronder een samenvatting van haar publicatie, waarvoor zij van prof. dr. Daniël Wismeijer van de Wetenschappelijke Commissie van de NVGPT een cheque van 750 Euro en een oorkonde kreeg overhandigd.

Nog weinig is bekend over het gebruik van implantaten bij patiënten met het syndroom van Sjögren. In dit artikel werden de klinische resultaten van implantaten in een cohort van goed omschreven patiënten met het syndroom van Sjögren beschreven en vergeleken met de uitkomsten van een soortgelijke behandeling in gepaarde gezonde controlepatiënten. Alle patiënten met het syndroom van Sjögren die periodiek in het UMCG gezien werden voor standaard controles (n=406) werden gevraagd of zij eerder implantaten hadden gekregen. Patiënten met implantaten werden opgeroepen om peri-implantaire gezondheid en implantaatoverleving te meten en deze resultaten vergeleken met gegevens van gepaarde gezonde patiënten. Symptomen, gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven, oraal functioneren en kauwvermogen werden onderzocht met behulp van gevalideerde vragenlijsten.
Van de respondenten (n=335) had 21% een prothetische voorziening op implantaten. Vijftig van deze 69 patiënten met implantaten waren bereid aan het onderzoek mee te werken. De peri-implantaire gezondheid was redelijk tot goed, het marginaal botverlies was minimaal en de prevalentie van peri-implantitis was 14%, vergelijkbaar met gezonde controlepatiënten. De implantaatoverleving was 97% (mediane follow-up 46 maanden, interkwartiel spreiding 26-73 maanden) en de patiënttevredenheid was hoog. Het oraal functioneren was negatief gecorreleerd aan de mate van monddroogheid, de patiënttevredenheid en het kauwvermogen in Sjögrenpatiënten. Concluderend kan worden gesteld dat implantaatbehandeling veel voorkwam in ons cohort Sjögrenpatiënten. Ondanks de tekortkomingen van onze retrospectieve analyse, lijkt implantaatbehandeling een vergelijkbaar resultaat te geven in Sjögrenpatiënten vergeleken met gezonde controlepatiënten.

Foto: Peter Rothengatter