Activiteiten

Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus

Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo met als thema 'Prosthodontics/in focus'. Onder prosthodontics verstaan we onder meer de prothetisch-restauratieve tandheelkunde al dan niet in combinatie met implantologie en parodontologie. De laatste jaren is er sprake van toenemende belangstelling voor deze onderwerpen en is het zelfs mogelijk in Nederland een Royal College of Surgeons (RCS) geaccrediteerde deeltijdopleiding prothetisch-restauratief tandarts te volgen, hetgeen kan leiden tot erkenning als prothetisch-restauratief tandarts (MProsEd) door de NVGPT. Tijdens dit congres wordt aan alle aspecten van deze differentiatie aandacht besteed.

Op 14 december zullen onder meer aan de orde komen: telescoopvoorzieningen, implantologie en prosthodontics, uitneembare versus vaste voorzieningen, implantaten versus natuurlijke pijlers en parodontale risico's, de differentiatie prothetisch-restauratief tandarts en een stuk casuïstiek.

Prof. dr. Marco S. Cune
Marco Cune is hoogleraar restauratieve en reconstructieve tandheelkunde bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Daarnaast is hij werkzaam in de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het UMC Utrecht. Zijn klinische en onderzoekinteresses bestrijken een breed scala aan onderwerpen, maar richten zich met name op de orale implantologie en de  restauratieve tandheelkunde.

Membership in Prosthodontics bij de Royal College of Surgeons of Edinburgh
De NVGPT registreert leden die het examen in Prosthodontics bij de Royal College of Surgeons of Edinburgh succesvol hebben doorlopen als gedifferentieerd tandarts. In deze korte presentatie wordt ingegaan op de achtergronden en het curriculum dat past bij het Membership in Prosthodontics (MPros). Het Nederlands initiatief dat kandidaten voorbereidt op dit examen wordt toegelicht.

Leerdoelen
Deelnemers kunnen in globale termen het curriculum passend bij het examen in Prosthodontics bij het Royal College of Surgeons of Edinburgh beschrijven.
Deelnemers kennen de criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen tot gedifferentieerd tandarts-prosthodontist bij de NVGPT.

Carolien Koolman
Carolien Koolman studeerde als tandarts in 2003 af aan de Rijks Universiteit Groningen. Vervolgens werkte zij in een verwijspraktijk voor orthodontie en implantologie in Emmeloord. Daar deed zij vooral de uitgebreide rehabilitaties op prothetisch gebied. In 2012 is zij begonnen met de opleiding tot prothetisch-restauratief tandarts RCS Ed. In 2017 is zij geslaagd voor haar RCS-examen in Edinburgh. Sinds 2014 is zij werkzaam bij de afdeling bijzondere tandheelkunde in Drachten. Daarnaast werkt zij in een algemene praktijk in Harderwijk.

Het examen tot prothetisch-restauratief tandarts RCS
Tijdens deze presentatie wordt u meegenomen in het traject hoe de opleiding eruitziet. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen, hoe kunt u zich voorbereiden op het examen en wat kunt u van het examen verwachten.
Carolien Koolman heeft in 2017 zelf het examen gedaan en dit met goed gevolg afgerond. Zij zal u op haar enthousiaste wijze meenemen op haar weg naar het examen.

Dr. Wouter Kalk
Wouter Kalk heeft (na achtereenvolgens de studies geneeskunde en tandheelkunde aan de RUG) in 2005 de specialisatie MKA afgerond. In 2001 is hij gepromoveerd op het syndroom van Sjögren. Sinds 2005 is hij NVOI geregistreerd als implantoloog (herregistraties 2011 en 2016). Begin 2006 heeft hij zich gevestigd in het Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen. Vanaf 2010 werkt hij nauw samen met zeer ervaren tandarts-prothetisten in het ‘Centrum Bijzondere Implantologie en reconstructieve tandheelkunde’ te Heerenveen (CBI Heerenveen).
Zijn expertise gebieden: implantologie, orale diagnostiek en tandheelkundige ‘counselling’ bij Sjögren patiënten, 3D-backward planning en ‘guided surgery’. Hij geeft sinds tien jaar masterclasses in implantologie-planning.
Hij is Board Member bij Nobel Biocare. Hij was betrokken bij het tot stand komen van de richtlijn voor peri-implantaire infecties (ROC KiMo) en is thans lid van de implementatiecommissie voor deze richtlijn. Hij is sinds 2005 medisch adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Sjögren Patiënten (NVSP). Hij heeft met name affiniteit met de esthetische zone en voor complexe (multidisciplinaire) behandelingen. Hij is actief als spreker en docent op congressen en cursussen in binnen- en buitenland.

Diagnose en Planning, Uitneembaar (of vast?), Vast (of uitneembaar?)
Implantaten kunnen, bij het verloren gaan van de eigen dentitie, zeer waardevol zijn bij het realiseren van een esthetisch en functioneel goede prothetische rehabilitatie. Mits correct geïndiceerd, gepland en geplaatst. Implantaten horen geen oplossing te zijn voor het niet functioneren van een matige prothese.
Optimale afstemming tussen het chirurgische-, prothetische- en tandtechnische deel van een behandeling is vaak lastig. Vaak moet tijdens een behandeltraject het plan ‘onderweg’ worden bijgestuurd en het gedefinieerde prothetische doel worden aangepast aan de op dat moment gerealiseerde situatie. Daarnaast wordt de implantologische / prothetische behandeling van een edentate bovenkaak doorgaans gekenmerkt door relatief veel- en vaak onvoorzien ongemak voor de patiënt. Voorspelbaarheid bij een behandeling betekent comfort en vertrouwen aan de kant van de patiënt en werkgenot en efficiency bij de behandelaars. Onvoorziene zaken vertegenwoordigen het tegenovergestelde.
Door een goed vertrekpunt te realiseren en gebruik te maken van een volledige digitalisatie van anatomie, (rest)dentitie en prothetische set-up, kan relatief eenvoudig een fraaie synthese worden bereikt tussen chirurgie en prothetiek en kan voorspelbaar worden gewerkt. Ook kan in veel gevallen - door goede multidisciplinaire planning en het toepassen van specifieke implantologische oplossingen - onnodige morbiditeit worden voorkomen, prothetisch ongemak worden geminimaliseerd en behandelduur worden verkort. Door digitale planning en analyse kan ook worden geanticipeerd op potentiële prothetische problemen en kunnen compromissen worden voorkomen. De keuze voor een specifiek prothetisch einddoel wordt veel eenvoudiger, door de wensen van de patiënt te kunnen afzetten tegen een goed inzicht in de verhouding tussen anatomie, dentitie en prothetische set-up. De vertaling van een virtuele digitale planning naar de patiënt wordt op dit moment gedaan met behulp van ‘guided surgery’. Maar dit is inmiddels niet meer de enige mogelijkheid.
Dat niemand geschikt is voor een ‘standaard’ behandelprotocol en dat vele factoren bepalend zijn voor de individuele aanpak zal worden geïllustreerd aan de hand van ‘verschillende’ casussen.

Leerdoelen
. welke aspecten zijn cruciaal in de anamnese en diagnostiek bij de behandeling van een edentate (boven)kaak
. OPG of ConeBeam CT, wanneer en waarom
. welke voordelen biedt een volledige digitalisatie van de patiënt en 3D analyse
. wanneer en op welke wijze kan digitale backward planning zinvol worden toegepast bij een edentate patiënt
. hoe voorspelbaar en nauwkeurig is ‘guided surgery’
. wat is het alternatief voor een boormal bij prothetisch gestuurd implanteren
. welke argumenten pleiten voor een vaste- of uitneembare voorziening
. hoe kunt u prothetische ongemakken in een behandeltraject voorkomen
. wat te doen bij (dreigende) tandenloosheid bij het syndroom van Sjögren
. wat zijn mogelijke nadelen van reconstructieve chirurgie bij atrofische kaken, en wat zijn de alternatieven.

CV Henny van Rijn
Henny van Rijn studeerde tandheelkunde (’85) aan de Universiteit van Amsterdam, en is daarna 5 jaar werkzaam geweest in Duitsland. Vervolgens is hij terugverhuisd naar Nederland waar hij sinds 1990 een solopraktijk voert in Rotterdam.

CV Phillip van Rijn
Phillip van Rijn studeerde afgelopen juli 2018 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn individuele profilering stage in het laatste jaar aan de Charité Universiteit in Berlijn. Momenteel werkt hij in een algemene praktijk in Groningen en is verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde als trainee restauratieve tandheelkunde.

Samenvatting presentatie telescoopkronen
De toepassing van telescoopkronen bij uitneembare prothetiek is in Nederland niet erg bekend, terwijl dit in Duitsland wel een populaire en veelvoudig toegepaste behandelmethode is. Het maakt er zelfs onderdeel uit van de opleiding tot basistandarts. Door de vergrijzing van de bevolking en de belangstelling voor ‘healthy ageing’ worden dit soort protheses echter steeds interessanter. Implantologie heeft deze behandeloptie lang in de schaduw gezet omdat een ‘klikgebit’ grotendeels uit de basisverzekering werd vergoed. Nu deze prikkels afnemen is er hernieuwde belangstelling voor de telescoopprothese, een oude bekende in de tandheelkunde. Ondanks dat deze in de categorie uitneembare prothetiek valt, wordt het door patiënten gezien als een vaste voorziening.

Leerdoelen Telescoopkronen NVGPT congres 2018
. kennis hebben van uitneembare voorzieningen op natuurlijke gebitselementen bij complexe gebitsmutilaties
. kennis hebben van het vervaardigen van telescoopkronen en prothetische voorzieningen op telescoopkronen
. kennis hebben van de prognose van uitneembare voorzieningen op telecoopkronen
. kennis hebben van materialen ten behoeve van primaire en secundaire kronen
. kennis hebben van het onderwijsprogramma (voor studenten) in  de uitneembare prothetiek op telescoopkronen aan de Charité Universiteit in Berlijn
. kennis hebben van de digitale workflow bij de vervaardiging van telescoopkronen en uitneembare voorzieningen op telescoopkronen.

Dr. Laurens den Hartog
Laurens den Hartog behaalde in 2004 zijn tandartsenbul aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in de implantologie op de afdeling Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In 2011 promoveerde hij op het gebied van implantologie en rondde een opleiding af tot tandarts-implantoloog. Tot 2017 was hij bij het UMCG werkzaam en hield zich bezig met patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen verwijspraktijk voor implantologie.Laurens den Hartog was secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), is een door de NVOI erkend implantoloog en ITI (International Team of Implantology) Fellow.

KIMO protocollen uitneembaar
Onlangs is de Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak door het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) vastgesteld. In deze richtlijn komt de indicatiestelling van implantaten in de edentate onderkaak aan bod, maar ook hoeveel implantaten er moeten worden geplaatst en wat voor type suprastructuur houvast moet geven aan de prothese.
In zijn lezing zal Laurens den Hartog ingaan op het proces van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO), de inhoud van de richtlijn en hoe de richtlijn in de praktijk kan worden toegepast.

Leerdoelen
. globaal bekend zijn met het proces van EBRO
. bekend zijn met de belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn
. hoe de richtlijn in de praktijk toe te passen.

Ronnie J. Goené
Ronnie Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruim 10 jaar was hij algemeen practicus in een mede door hem gestarte groepspraktijk(1975-1993), waarna hij in 1985, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam oprichtte (1985-2003).
Sinds 2004 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA/VU Medisch Centrum in Amsterdam en Tendens Tandartsen te Amsterdam.
Naast het verzorgen van (post)academisch onderwijs in de oracle implantologie, houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe tandheelkundige problemen.
Hij is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) (1979-1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) (1995-2001) waarvan hij voorzitter is geweest van 2001-2009. In 2009 benoemd als erelid en momenteel lid van de commissie Post Academisch Onderwijs van de NVOI.
Van zijn hand zijn veel publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie. Hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland op het gebied van de orale implantologie.

The Joy of Less
Na extractie van een gebitselement en daaropvolgende wondgenezing resteert niet zelden onvoldoende botvolume om een implantaat te kunnen plaatsen.
De afgelopen decennia zijn daarom talloze chirurgische technieken ontwikkeld om het ontbrekend botvolume weer te reconstrueren.
Vervanging van het verloren gegane gebitselement door een implantaatgedragen kroon wordt daardoor een voor patiënten vaak belastende en langdurige procedure.
In deze voordracht zullen voorwaarden en techniek worden besproken van twee, -voor patienten aantrekkelijke-, behandelingsmodaliteiten die het traditionele, vaak meerdere chirurgische ingrepen vergende, meer tijdrovende protocol kunnen omzeilen.

Leerdoelen
Na deze lezing weet de cursist:
. in te schatten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een kort implantaat te plaatsen
. in te schatten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een bovenfrontelement immediaat te vervangen door een implantaat met tijdelijke kroon
. de voordelen van deze behandelingsmodaliteiten te benoemen
. de klinische procedures stapsgewijs te beschrijven.

Prof. dr. Hugo De Bruyn
Prof. dr. Hugo De Bruyn is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit in Leuven. In 1987 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen en behaalde vervolgens in 1988 zijn masters degree in Periodontology aan de Lund Universiteit Zweden. Vanaf 1988 tot 2004 was hij werkzaam in het verwijscentrum voor Parodontologie en Implantologie te Brussel. Vanaf 1997 associate professor aan het  Department Periodontology Malmö University Zweden. Van oktober 2004 tot 2018 hoofd van de afdeling Parodontologie en Orale implantologie aan de Universiteit van Gent en als hoogleraar verantwoordelijk voor studentenonderwijs, specialistenopleiding, wetenschappelijk onderzoek en postgraduaatsprogramma Orale implantologie wat zich richt op algemeen tandartsen. Prof. Hugo de Bruyn heeft tal van artikelen gepubliceerd in het domein van de orale implantologie en is een veelgevraagd spreker bij congressen en seminars. Sinds 2009 visiting Professor aan de Universiteit Malmö op de afdeling prothetische tandheelkunde. Per 1 oktober 2017 is hij afdelingshoofd van de tandheelkunde Radboudumc en tevens hoogleraar parodontologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Peri-implantitis: prevalentie, diagnostiek, voorzorg en nazorg
Peri-implantitis is een inflammatoir ontstekingsproces in de weefsels die tandimplantaten omgeven en meestal gelinkt aan bacteriële besmetting. Het werkt in op de zachte en de harde weefsels op een dramatische wijze en geeft aanleiding tot botverlies en pocketvorming. In tegenstelling tot  mondhygiëne-gerelateerde mucositis (analoog voor gingivitis rond tanden) is peri-implantitis niet-reversibel. De impact op de esthetiek kan daarom groot zijn, zeker als het implantaat in de frontzone is geplaatst. Logischerwijze volgt hieruit soms ontevredenheid bij de patiënt.
Er zijn recent onrustwekkende prevalenties van periimplantitis gepubliceerd. Op basis van recente publicaties zal dit worden geduid en zal dieper worden ingegaan op de klinische diagnostiek en de  pathogenese van peri-implantitis. Belangrijk is hoe we daar in de dagelijkse praktijk mee om moeten gaan op vlak van preventie, diagnostiek en behandeling. Op basis van de literatuur en informatie uit recente consensusmeeting zal het probleem worden gekaderd en worden mogelijke behandelingen gesuggereerd aan de hand van casuïstiek uit de praktijk.
 

Het volledige programma luidt:

09.00 Opening moderator | Hugo de Bruyn
09.10 Differentiatie prothetisch-restauratief tandarts RCS | Marco Cune
09.20 Casuïstiek prothetisch-restauratief tandarts RCS | Carolien Koolman
09.40 Diagnose en Planning | Wouter Kalk
10.30 Pauze
11.00 Telescoopvoorzieningen | Henny en Phillip van Rijn
11.45 KIMO protocollen uitneembaar - Laurens den Hartog
12.15 Lunch
13.00 Verenigingszaken
13.30 Uitneembaar (of vast?) | Wouter Kalk
14.15 Pauze
14.45 Vast (of uitneembaar?) | Wouter Kalk
15.30 'The joy of less', over minimaal invasief implanteren | Ronnie Goené
16.15 Protocol peri implantitis | Hugo de Bruyn; aansluitend samenvatting van de dag
17.00 Afsluiting | Ralph van Brakel
17.05 Borrel

Het wordt dus een zeer interessant congres voor de algemeen practicus en geïnteresseerden in deze differentiatie.
Meer informatie volgt binnenkort, houdt u onze site in de gaten!

Tarieven
Leden NVGPT: € 350
Tandtechnici: € 350
Studenten tandheelkunde (die nog geen mastertitel hebben): € 75
Anderen: € 450
Voordeelpakket nieuwe leden: deelname plus lidmaatschap (inclusief contributie tot 1 januari 2020): € 450 (alleen mogelijk bij aanmelding vóór 1 november 2018)
Het bovenstaande ledentarief geldt voor diegenen die op 1 september 2018 reeds lid zijn.

Klik hier voor aanmelden.
Klik hier voor sponsoring.

Algemene gegevens over dit congres
Doelgroep: tandarts algemeen practicus die interesse heeft in de prothetisch restauratieve tandheelkunde, gedifferentieerde tandartsen, tandtechnici en tandprothetici.
Beginniveau: professional in de mondzorg met enkele jaren ervaring.
Leerdoelen algemeen: na afloop heeft u een breder inzicht ontwikkeld in de prothetisch restauratieve tandheelkunde, kennis gemaakt met de reconstructieve mogelijkheden en planning op dit gebied en bent u op de hoogte van de nieuwe richtlijnen voor uitneembare voorzieningen en peri implantitis.
Inhoud algemeen: de inhoud van dit congres is enerzijds gebaseerd op onafhankelijke vakinformatie en daarnaast ook op evidence based tandheelkunde.
Effectieve scholingsduur: 6,25 uur.

Van 13 december 2018 tot 13 december 2018