Activiteiten

Jaarcongres NVGPT 2016 - Bijzondere Tandheelkunde in uw praktijk

Jaarcongres NVGPT 2016 - Bijzondere Tandheelkunde in uw praktijk

Op vrijdag 9 december organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo. U als tandarts algemeen practicus maakt nader kennis met een aantal aspecten van de Bijzondere Tandheelkunde: hypodontie, oncologie en traumatologie. Onderwerpen zijn: herkenning van (pre-)maligne afwijkingen, nazorg voor de bestraalde patiënt in uw praktijk, behandelopties bij agenesie van 1 of 2 elementen en wat te doen bij forse processus alveolaris defecten; wel of niet implanteren? Gerenommeerde sprekers praten u bij en geven handvatten voor het behandelen van deze patiëntengroep, in samenwerking met een centrum of gewoon bij u in de praktijk.


Sprekers

Eerste blok met als thema: aangeboren afwijkingen - hypodontie
Moderator en introductie: Marco Cune
Sprekers: Steven Zijderveld en Krista Janssen

Tweede blok met als thema’s: de oncologische hoofd-/halsdiagnostiek en de behandeling van mondholtekanker
Moderator en introductie: Ron Koole
Sprekers: Robert van Es en Jan van Gemert

Derde blok met als thema’s: dento-alveolaire defecten en traumata
Moderator en introductie: Gert Meijer
Sprekers: Stefaan Berge: ‘Trauma in 3D’ en Tristan Staas en Edith Groenendijk: ‘Immediaat implanteren’.

Kort CV dr. S.A. Zijderveld
Steven Zijderveld volgde zijn studie tandheelkunde en geneeskunde aan de tandheelkunde, respectievelijk geneeskunde Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Na zijn tandarts- en artsexamen (respectievelijk 1989 en 2000) deed hij de specialisatie tot kaakchirurg aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van de Vrije Universiteit  te Amsterdam (1998).
Sinds 2000 is hij werkzaam als kaakchirurg in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht.
Tevens was hij parttime verbonden aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het Vrije Universiteit medisch centrum te Amsterdam met een onderzoeksaanstelling naar bot- en botvervangende materialen in een sinusbodemelevatie studiemodel. In maart 2010 promoveerde hij met een proefschrift getiteld: Bone regeneration with different grafting materials in a human maxillary sinus floor elevation model.
Van 2010 tot 2015 was Steven bestuurslid (secretaris) van de NVMKA.
Steven houdt veelvuldig voordrachten over implantologie gerelateerde onderwerpen.

Samenvatting inleiding prof. dr. M.S. Cune en dr. S.A. Zijderveld
'Kleine' implantologie in het onderfront kent grote uitdagingen. Implantologie in het onderfront vraagt om een goede afstemming tussen de implantoloog en diegene die de suprastructuur vervaardigt. Dit geldt met name indien het om meertandsvervanging gaat. In een duopresentatie met prof. dr. M.S. Cune wordt deze problematiek aan de hand van meerdere casus besproken. Gaat de voorkeur uit naar meerdere implantaten naast elkaar of, indien mogelijk, naar een cantilever oplossing? Waar plaats ik dan de cantilever pijler? Stilstaan bij de complicaties geeft vooruitgang.

Leerdoelen
De deelnemer heeft inzicht in de chirurgische en restauratieve oplossingen bij het vervangen van ontbrekende gebitselementen in het onderfront.

Kort CV drs. K. Janssen DDS, MOrth RCSEd
Krista  Janssen (1973), studeerde Tandheelkunde aan ACTA (1991-1996) en volgde de specialistenopleiding tot Orthodontist aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (2003-2007).
Als tandarts werkte zij in verschillende tandheelkundige settingen,  met specifieke interesse in bijzondere tandheelkunde ( Stichting Bijter Rotterdam Rijnmond). Zij was docent en klinisch instructeur bij de opleiding Tandheelkunde (ACTA)  en werkte als tandarts zowel  in binnenland (eigen praktijk te Amsterdam ) en buitenland (Suriname, Kenia).
Sinds 2007 werkt zij als orthodontist en staflid bij de afdeling Orthodontie van het UMCG. Haar interessegebieden zijn de dentaal  gecompromitteerde patiënt, skelettale verankering, multidisciplinaire behandelingen,  behandelingen van eruptiestoornissen en de behandeling van patiënten met oligodontie, craniofaciale afwijkingen en syndromen.

Samenvatting inleiding drs. Krista Janssen 'Preprothetische orthodontie bij hypo- en oligodontie'
Orthodontische behandeling bij patiënten met verschillende ontbrekende gebitselementen  kan een ingewikkelde puzzel zijn.  Om tot een voorspelbaar eindresultaat te kunnen komen,  is een individueel behandelplan voor patiënten met hypo- en oligodontie van groot belang. Tegenwoordig wordt per patiënt een behandelstrategie bepaald, waarbij eerst orthodontisch, zonodig orthognathisch vervolgens restauratief wordt behandeld. Er wordt zowel vanuit restauratief als orthodontisch perspectief gekeken. Aan de hand van de beginsituatie van de patiënt wordt een set-up gemaakt van het beoogde resultaat, de zogenaamde ‘back-ward planning’.
In deze lezing staat de interdisciplinaire samenwerking centraal en zal aan de hand van klinische voorbeelden de rol van de orthodontist worden toegelicht. En zal worden getoond dat de puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar passen.

Leerdoelen
De deelnemer neemt kennis van de variatie in mogelijkheden en onmogelijkheden van orthodontische behandeling bij de behandeling van patiënten met hypo- en oligodontie.

Kort CV prof. dr. R. Koole
Na voltooiing, in 1975 en 1983, van zijn opleiding tot tandarts en arts aan de Rijks Universiteit te Utrecht, werd Ron Koole in de periode van 1975-1979 door prof. dr. P. Egyedi opgeleid tot specialist in de Mondziekten en Kaakchirurgie aan het toenmalige AZU. Na zijn specialisatie promoveerde hij op het proefschrift ‘The bone graft in the alveolar cleft’ aan de Universiteit Utrecht (1994).
Speciale belangstelling ontwikkelde hij voor schisischirurgie en de hoofd/halsoncologie.
Van 1996-2015 is hij opleider Mondziekten- Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMC Utrecht, per 1 januari 1998, werd hij benoemd tot hoogleraar in de Mondziekten en Kaakchirurgie aan de Universiteit Utrecht.
Bestuurlijke functies werden bekleed bij de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (voorzitter), de Vereniging voor Medische en Tandheelkundige Interactie (voorzitter), de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten- Kaak en Aangezichtschirurgie (voorzitter) en de Nederlandse Vereniging voor Schedelbasischirurgie (penningmeester) en lid Dagelijks Bestuur van de NWHHT.
Internationaal vertegenwoordigde hij Nederland bij de International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons en was hij voor het specialisme in de EU vertegenwoordiger in de UEMS.
Hij publiceerde meer dan 140 nationale en internationale artikelen en is begeleider en promotor van 11 promoties geweest, 4 zijn er nog in bewerking. Tevens was hij enkele jaren mede-redacteur van Het Tandheelkundig Jaar.

Samenvatting inleiding prof. dr. R. Koole
In het eerste deel van de voordracht wordt  kort stilgestaan bij de DNA-schade die noodzakelijk is voor het ontstaan van oncologische afwijkingen. Het herkennen van patiënten, in de tandartsenpraktijk, met een oncologische afwijking  is van belang om een goed zorgplan voor die patiënt op te stellen m.b.t. zijn/haar mondgezondheid in combinatie met het hebben van een maligniteit elders in het lichaam. De rol van het tandheelkundig team wordt toegelicht met betrekking tot het focusonderzoek en de behandelingen die uit het focusonderzoek voortkomen, zoals extra aandacht voor de mondhygiëne en het extraheren van gebitselementen, die een potentieel probleem kunnen gaan opleveren. Gevolgen van de behandeling, chemotherapie en/of of radiotherapie, anders dan voor het H/H-gezwel, voor de conditie van de mondholte worden benoemd.
In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de incidentie en  prevalentie van de 'BIG FIVE' in vergelijking met het voorkomen van mondkanker. Er wordt stilgestaan bij de klachten van de patiënt vanwege het gezwel, vanwege de behandeling en vanwege de restverschijnselen. Enkele praktijkvoorbeelden worden getoond.
In het laatste deel wordt de behandeling aangestipt, die in een van de volgende voordrachten uitvoerig wordt belicht. Tot slot worden enige differentiële diagnoses genoemd van de meest voorkomende mucosa-afwijkingen.

Leerdoelen
De leden van het tandheelkundig team en met name de tandarts bekend te maken met de huidige opvattingen omtrent oncologische aandoeningen en de relatie met de mondgezondheid.
De huidige stand van zaken in de diagnostiek en behandeling van mondkanker.
De rol van de tandarts in de herkenning van huidafwijkingen in het 'peri-orale' en aangezichts-gebied bij de baby-boom generatie.

Kort CV dr. R.J.J. van Es
1985 en 1990: resp. tandarts- en arts-examen Rijks Universiteit te Utrecht. 1985 tot 1990 waarnemend algemeen practiserend tandarts. 1990-92 Arts-assistent KNO-heelkunde in het Militair Hospitaal 'Dr. A. Mathijsen' en MKA-chirurgie in het St. Radboud te Nijmegen.
Opleiding tot MKA-chirurg voltooid in 1996 te Academisch Ziekenhuis Utrecht. 1998 fellow in het Mt. Vernon Hospital te Londen ter specialisatie in maxillofaciale microchirurgische reconstructieve heelkunde. Promotie: maart 2001 op de ontwikkeling van een proefdiermodel voor behandeling van hoofd/hals-carcinoom. Sinds 2001 staflid op de afdelingen Mondziekten,  Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het Academisch Ziekenhuis en de Dento-Maxillofaciale Pediatrie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Sinds 2006 tevens werkzaam in het Diakonessen ziekenhuis te Utrecht. Speciale interesses: maxillofaciale oncologie en met name afwijkingen van speekselklieren, mondmucosa en gezichtshuid. Groeistoornissen van het craniofaciale skelet, waaronder schisis.
Voormalig treasurer van de International Association of Maxillofacial Surgeons in Training (IAMFST). Momenteel secretaris van het collegium chirurgicum neerlandicum (CCN) , bestuurslid van de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT), columnist van het Nederlands Tandartsenblad en houdt regelmatig voordrachten op tandheelkundige & kaakchirurgische congressen en nascholingen  Voor zijn publicaties wordt verwezen naar pubmed.

Samenvatting inleiding dr. R.J.J. van Es
Maxillo-faciale oncologie - ontwikkelingen in de diagnostiek. Drie aspecten van maxillo-faciaal oncologische diagnostiek komen ter sprake:
1. De orale oncobiologie: het snel expanderende palet aan genetisch-, epigenetisch- en eiwit-gerelateerd kankeronderzoek heeft vele nieuwe voorspellende biomarkers opgeleverd. De belangrijkste uitdaging is hoe deze hoeveelheid 'big data' te integreren in de dagelijkse kankerbehandeling, onder andere bij patienten met mondkanker.
2. De schildwachtklier procedure: een diagnostische methode om microscopische uitzaaingen in lymfeklieren op te sporen, is inmiddels standaard behandeling geworden bij kleine mondkankers. Voorbeelden van enkele van deze technieken zullen worden getoond.
3. De incidentie van de 'big three' huidkankers in het gezicht neemt snel toe: welke rol speelt de tandarts in vroegdiagnostiek ervan? Hoe herkent u het baasalcel carcinoom, plaveiselcelcarcinoom en maligne melanoom?

Leerdoelen
Informatie over en inzicht krijgen in de huidige ontwikkelingen op het gebied van de orale oncobiologie. En de toepassingen daarvan in de diagnostiek naar halskliermetastasering.
Verkrijgen van kennis over de diagnostische schilwachtklier procedure bij mondholte carcinoom.
Leren herkennen van syptomen die kunnen wijzen op beginnende maligene afwijkingen van de gezichtshuid

Kort CV drs. T. Staas
Tristan Staas graduated from the University of Utrecht in the Netherlands in 1988. Together with his wife who is also a dentist, they founded Staas and Bergmans Zorgvooruwmond in 1990, a praxis for general dentistry, and clinic for aesthetic dentistry and implantology in ‘s-Hertogenbosch. In 2012 they founded a second office, Staas and Bergmans Expertisevooruwmond, a partnership clinic consisting of various dental specialists working as a team treating patients needing complex therapy. Tristan has focused his practice and teaching interests on immediate implant placement in the aesthetic zone and collaborates with other clinicians working together in their practices in the Netherlands. He provides instruction to colleagues on immediate replacements, aesthetic solutions and the use of 3D technics, and is performing research on these procedures and long-term outcomes in cooperation with Radboud University Nijmegen and UMG, the University of Groningen.

Samenvatting inleiding drs. T. Staas
Zijn verhaal zal gaan over de immediate vervanging in de esthetische zone volgens het protocol 'Staas & Groenendijk', ook wel bekend als het 'MeteenDoor' protocol. Deze zeer voorspelbare behandelmethode zou eerste keus moeten zijn bij verlies van een frontelement, een optimaal resultaat is echter slechts haalbaar als alles facetten van de procedure goed worden uitgevoerd. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel....

Kort CV drs. E. Groenendijk
Edith Groenendijk studeerde in 1989 af in de Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  Vanaf dat moment is zij als algemeen practicus in verschillende praktijken werkzaam geweest. In 1992 opende zij haar algemene praktijk te Den Haag alwaar zij zich op de parodontologie en duurzame restauratieve tandheelkunde richtte. Van 1998 tot en met 2000, volgde zij  de Post-Academische opleiding tot tandarts-implantoloog aan het ACTA,  waarna zij de Master of Science titel in de Orale Implantologie behaalde. Vanaf dat moment opende zij haar verwijspraktijk voor Orale Implantologie te Den Haag.
Haar speciale interesse heeft de tandvervanging in de esthetisch zone. In samenwerking met collega Staas ontwikkelde zij hiervoor op basis van de bestaande literatuur een protocol. Hun Immediate Placement Protocol (IIP) wordt sinds 2009 met succes toepast binnen de klinieken van Staas & Groenendijk. Groenendijk schreef een treatment rational en zij publiceerden twee retrospectieve onderzoeken over de stabiliteit van de buccale botlamel en de esthetische uitkomst na directe tandvervanging in de esthetische regio van de bovenkaak. In samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen, het UMCG te Groningen en een zestal verwijspraktijken voor Orale Implantologie startten zij eind 2014 een prospectief multi-centrum klinisch onderzoek met betrekking tot dit IIP protocol.
Naast haar werk als tandarts-implantoloog is Edith Groenendijk lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen waaronder de NVOI, AcBin, NvVP, NvGPT, NVVRT, EAO, is zij mentor van de Nobelbiocare Esthetic group NL, lid van de advisory board van Nobelbiocare en geeft zij lezingen en cursussen in binnen- en buitenland.

Samenvatting inleiding drs. E. Groenendijk
Directe tandvervanging volgens het protocol beschreven door Staas & Groenendijk levert het minste discomfort op voor de patiënt en geeft het mooiste en meest voorspelbare esthetische eindresultaat.  Bij de conventionele methode wordt  eerst de tand of kies getrokken. Als na 2 tot 6 maanden wordt gestart met de implantatie blijkt  in meer dan 80 procent van de gevallen te weinig bot en tandvlees aanwezig om tot een esthetisch en functioneel acceptabel eindresultaat te komen.  Om met de conventionele methode (de zogenaamde “early - of delayed” protocollen) een tand of kies te vervangen zijn er 3 tot 5 hersteloperaties noodzakelijk. De behandelperiode bestrijkt dan 1 tot 2 1/2 jaar en wordt door de patiënt ter vervanging van de tand meestal een plaatprothese gedragen. Na zoveel operaties is de esthetiek meestal niet optimaal te herstellen en zijn de kosten beduidend hoger dan bij de directe tandvervanging.  De esthetische uitkomst op langere termijn bij uitvoering van de enkeltand vervanging  in de esthetische zone conform het conventionele protocol is niet stabiel. Protocol Staas & Groenendijk maakt een einde aan deze lijdensweg voor de patiënt. In één behandeling wordt de tand vervangen door een implantaat met een tijdelijke kroon. Harde en zachte weefsels worden maximaal behouden en hersteld.  De patiënt gaat direct met een vaste tijdelijke kroon op het implantaat weer naar huis. Na 2 tot 6 maanden wordt de definitieve porseleinen tand vervaardigd.  De resultaten van de eerste retrospectieve onderzoeken naar Protocol Staas & Groenendijk waren verbluffend: na gemiddeld 2 jaar bleek er een geringe horizontale afname van het buccale volume van het harde weefsel van gemiddeld 0.6 mm, hetgeen klinisch niet relevant bleek. Echter de verticale dimensie van het harde weefsel 2 jaar na implantatie nam gemiddeld met 1.6 mm toe. Dit correspondeerde met de uitmuntende PES scores die na 2 jaar werden gevonden in deze patiëntengroep van gemiddeld 11.8 (op een schaal tot 14) en de hoge patiënten tevredenheid van gemiddeld 8.7 (op een schaal tot 10). Deze veelbelovende onderzoeksresultaten waren aanleiding tot een grootschalig landelijk prospectief multicenter onderzoek naar dit behandelprotocol in samenwerking met 9 behandelcentra en  de Universiteiten van Nijmegen en Groningen.

Leerdoelen
Leerdoelen zijn het kennis nemen van de biologie, de 3-dimensionale verhoudingen en de materiaalkeuze van implantaat-componenten, en de consequenties daarvan op de uitkomst van de behandeling.

Informatie van en over de andere sprekers volgt.


Programma

08.00 – 09.00 uur: Ontvangst deelnemers en aanvang ALV

09.00 – 09.05 uur: Opening door prof dr. Gert Meijer, voorzitter NVGPT

Blok 1: Aangeboren afwijkingen
09.05 – 09.10 uur: Introductie door prof. dr. Marco Cune
09.10 – 10.10 uur: Dr. Steven Zijderveld/prof. dr. Marco Cune
10.10 – 10.50 uur: Drs Krista Janssen

10.50 – 11.20 uur Pauze

Blok 2: Oncologie
11.20 – 11.50 uur: Introductie door prof. dr. Ron Koole
11.50 – 12.30 uur: Dr. Robert van Es

12.30 – 13.45 uur: Lunch

13.45 – 14.25 uur: Drs. Jan van Gemert
14.25 – 14.35 uur: Uitreiking onderzoeksprijs
14.35 – 14.45 uur: Uitreiking literatuurprijs
14.45 – 14.50 uur: Presentatie nieuwe gedifferentieerde tandartsen

14.50 – 15.20 uur Pauze

Blok 3: Trauma
15.20 – 15.50 uur: Introductie door prof. dr. Gert Meijer
15.50 – 16.30 uur: Prof. dr. Stefaan Berge
16.30 – 17.10 uur: Drs. Tristan Staas en drs. Edith Groenendijk

17.10 – 17.15 uur: Afsluiting door prof. dr. Gert Meijer
17.15 – 18.15 uur: Afsluitende borrel.


Locatie

Congreshotel De Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
0341-568585


Doelgroepen

Onder meer tandartsen-algemeen practici en studenten tandheelkunde.


Tarieven

Leden NVGPT en NVVRT: € 350
Studenten tandheelkunde (die nog geen mastertitel hebben): € 75
Anderen: € 450
Voordeelpakket nieuwe leden: deelname plus lidmaatschap (inclusief contributie tot 1 januari 2018): € 450 (alleen mogelijk bij aanmelding vóór 1 november 2016).
Het bovenstaande ledentarief geldt voor diegenen die op 1 augustus 2016 lid zijn. Bij betaling voor 1 november 2016 geldt een vroegboekkorting van € 25. Deze korting geldt niet voor studenten tandheelkunde en bij het voordeelpakket nieuwe leden.


Inschrijving en betaling

Leest u ook de algemene voorwaarden van de NVGPT op deze site. Op alle bestellingen zijn deze voorwaarden en onze privacy policy van toepassing.

Klik hier om u aan te melden voor het congres.

Klik hier voor eventuele problemen met en vragen over uw aanmelding.